Visselblåsning - anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

LÄS MER

När ska funktionen användas? 

Funktionen ska användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom organisationen. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas. 

Vem kan anmälas via visselblåsarfunktionen? 

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelposition inom Vilhelmina kommun. Det kan t.ex. vara en förtroendevald, en högre chef, en VD, en person som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. 

När ska funktionen inte användas? 

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med närmsta chef eller chefens chef går det att vända sig direkt till personalavdelningen eller en facklig företrädare.

Hur hanterar kommunen anmälningarna? 

Anmälningarna går in via e-tjänsten till e-tjänsteplattformen där kommunchef och personalchef kan se ärendet. Kommunchef har det yttersta ansvaret för hur ärendet ska hanteras. Rör anmälan kommunchef tar personalavdelningen över ärendet. Vid behov kan extern utredare anlitas. 

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas, dock inte som ett visselblåsarärende. Det kan till exempel handla om en chef längre ned i organisationen eller om mindre allvarliga misstankar. Tipset skickas då vidare i organisationen för utredning inom aktuell nämnd eller förvaltning.  

Tips som inte ligger inom funktionens uppdrag, det vill säga inte handlar om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden, utan mer är av karaktären synpunkter skickas direkt till berörd nämnd eller förvaltning för kännedom. 

Om bedömningen görs att det finns misstanke om brott som inte kan utredas inom visselblåsarfunktionen görs en polisanmälan. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis/åklagares arbete och inte inom visselblåsarfunktionen. 

För anmälningar som bedöms falla inom funktionens definition, och avser misstanke om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden som rör personer i ledande ställning inom kommunen, påbörjas utredning. 

Anmälan är allmän handling 

Anmälan kan antingen lämnas anonymt eller med namn. Fördelen med att uppge sitt namn är att de som utreder anmälan vid behov ges möjlighet att ställa kompletterande frågor som kan underlätta utredningen. Enligt lag ska visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden ges skydd mot repressalier från arbetsgivaren. 

Det är dock viktigt att notera att alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på den som anmält, namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på.  Det innebär att om den som gör en anmälan uppger sitt namn, eller lämnar in handlingar där det på andra sätt går att identifiera uppgiftslämnaren, kan Vilhelmina kommun inte utlova anonymitet. 

Tänk därför också på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning. 

OBS! Om du vill vara anonym och säkert vill skydda din identitet, rekommenderar vi dig att: 

  1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.  Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare. 

  1. Ange inte namn och kontaktuppgifter i e-tjänsten 

  1. https://sjalvservice.dorotea.se/visselblasning

  Vid frågor om e-tjänsten eller hur ärendet hanteras inom Dorotea kommun så kan du höra av dig till HR-enheten. 

Frågor om e-tjänsten

Magdalena Eliasson
magdalena.eliasson@dorotea.se
0942-140 12

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa